อัตราค่าบริการและวิธีการชำระเงิน


ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยและความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพย์สินของท่าน

-อัตราพนักงานรักษาความปลอดภัย              18,000 - 19,000 บาท/เดือน/คน ใน 12 ชม.

-อัตราหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย      20,000 21,000 บาท/เดือน/คน ใน 12 ชม.

***  อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

วิธีการชำระค่าบริการ

ผู้ว่าจ้าง ตกลงชำระค่าจ้างให้กับ ผู้รับจ้าง ภายใน  7  วัน  เป็นประจำทุกเดือน โดย ผู้รับจ้าง ต้องยื่นใบแจ้งหนี้ไว้ ขอเรียกเก็บเงินค่าจ้างภายในวันที่ 1 

ของทุกเดือน หาก ผู้ว่าจ้าง ไม่ชำระเงินค่าจ้างตามกำหนดในสัญญานี้  ให้ ผู้รับจ้าง มีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญาได้ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน 

นับตั้งแต่วันครบชำระค่าจ้าง หาก ผู้ว่าจ้าง ไม่ปฏิบัติถือว่าเป็นการผิดสัญญา ผู้รับจ้าง มีสิทธินำพนักงานรักษาความปลอดภัยออกจากสถานที่ของ ผู้ว่าจ้าง 

ได้ทันที แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของ ผู้รับจ้าง ที่เรียกเอาค่าจ้างที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากต้องเลิกสัญญานี้ด้วย

Copyright @ 2013  www.tts2554.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×