บริการที่ท่านจะได้รับจาก บริษัท ทีทีเอส. ซุปเปอร์ การ์ด จำกัด

1. การทำงานด้วยความมุ่งมั่น ยึดมั่นในการทำงานแบบมืออาชีพ และบริการตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานจากทีมงาน และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่างๆ ทำให้งานมีระบบสมบูรณ์และบริการสอดคล้อง และรวดเร็ว
2. การทำงานด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ซื่อสัตย์ สุจริต จากพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรก่อนที่จะส่งไปปฏิบัติหน้าที่
3. การทำงานด้วยความเคร่งครัดเข็มแข็ง ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าตลอดจนเจ้าหน้าที่สายตรวจ คอยควบคุมดูแลพนักงานทุกคน ทุกสถานที่อย่างทั่วถึง
4. การบริการที่ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย


การปฐมนิเทศ

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย ก่อนออกประจำจุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องได้รับการปฐมนิเทศจากฝ่ายปฏิบัติการ ดังนี้
1. ลักษณะของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทฯ ห้างร้าน โรงงาน และสถานที่ต่างๆที่ มีลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไร แต่ละสถานที่ควรจะปฏิบัติอย่างไร
2. การควบคุมเขตรับผิดชอบและการตรวจค้น หรือการสังเกตการณ์ต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณเขต   รับผิดชอบ
3. การควบคุม แก้ไข การแจ้งเหตุ และการระงับเหตุการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
4. การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง อาวุธประจำกาย เป็นต้น
5. มารยาทในการปฏิบัติหน้าที่ การแสดงความเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างหรือ   ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด


การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

การอบรมเบื้องต้น บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน 3 วัน ในหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และการฝึกภาคสนาม 
การอบรมในหน่วยงาน เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะและเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพความรู้ทั้งวิธีปฏิบัติ และจัดการกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวัน อบรมเดือนละ 1 ครั้ง
การอบรมพิเศษ จัดเจ้าหน้าที่พิเศษฝึกอบรมเป็นการเฉพาะระหว่างปฏิบัติงาน เช่น การต่อต้านการจลาจล การวางเพลิง การอพยพ หรือจัดสุนัขสงครามทำการดมกลิ่น เป็นต้น

 
หลักสูตรการฝึกอบรม

ทางบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทฯ และระเบียบวินัยทั่วไป
2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น และการประชาสัมพันธ์
3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเบื้องต้น และการป้องกันการโจรกรรมต่าง ๆ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ และรักษาสถานที่เกิดเหตุ
5. ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย และการใช้เครื่องมือดับเพลิง
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการใช้สัญญาณบอกเหตุ
7. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาต่าง 


หน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไป

1. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนดให้
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้มาเข้ารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอ   จนกว่าจะมีผู้ที่มารับเวรก่อน จึงจะออกไปจากสถานที่ได้
        3. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องมาถึงจุดที่ทำงานก่อนเวลาทำงาน(อย่างน้อย 15 นาที)   เพื่อ  รับมอบงาน
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญ กับเหตุการณ์ทุกรูปแบบ
6. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน เข้ามาในสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง
7. ขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบเสมอ
8. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อน  เข้ารับหน้าที่
        9. พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปิดประตูทางเข้า-ออก และล็อคให้เรียบร้อยทุกครั้ง
10. ห้ามมิให้ละเลยการตรวจค้นสำหรับจุดที่มีการตรวจค้น
11. ห้ามละเลยหรือหลีกเลี่ยงงานที่รับผิดชอบ
12. ห้ามจับกลุ่มคุยกันในเวลาทำงาน
13. ห้ามขัดคำสั่งอันชอบของผู้บังคับบัญชา
14. ห้ามเล่นการพนันในสถานที่ทำงานทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่
15. ห้ามละทิ้งหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร

การเฝ้าดูแลสถานที่

พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา ห้ามมิให้บุคคลภายนอกซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปในบริเวณสถานที่ผู้ว่าจ้าง หรือผ่านเข้าไปในเขตหวงห้าม เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน หากสงสัยไม่สามารถตัดสินใจได้ให้สอบถามจากทางผู้ว่าจ้างเสียก่อน หรืออาจสอบถามจากหัวหน้างานก่อนก็ได้
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมหรือโจรกรรม
ถ้า ร.ป.ภ. พบว่าเกิดเหตุอาชญากรรมาหรือ โจรกรรมขึ้นภายในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้าง จะต้องปฏิบัติดังนี้
1. แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันที
2. แจ้งเหตุให้ผู้ว่าจ้างทราบ
3. แจ้งเหตุให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน องค์กร ต้นสังกัด ของตนทราบ
4. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาด
5. ห้ามแตะต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ในบริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมา

การปฏิบัติ กรณีมีผู้มาบุกรุก

ถ้า ร.ป.ภ. ทราบหรือสงสัยว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยเร็ว และอย่าให้ผู้บุกรุกรู้ตัว ร.ป.ภ. จะต้องเฝ้าดูไม่ให้ผู้บุกรุกคลาดสายตา และควรบันทึกรูปร่างลักษณะต่างๆ ของผู้บุกรุกไว้ด้วย เช่น เพศ ความสูง อายุ สีผิว สีผม ทรงผม ลักษณะใบหน้า หู ตา จมูก ปาก การแต่งกาย ท่าทางการเดิน สำเนียงการพูด หากนำยานพาหนะมาด้วย ให้บันทึกชนิดยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน สีรถหรือตำหนิอื่นๆไว้ด้วย
การจับกุมผู้บุกรุกควรกระทำเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จับกุม   ซึ่งจะทำได้ง่ายและปลอดภัยกว่าที่ ร.ป.ภ.  จะดำเนินการจับกุมเอง


การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องทำการดับเพลิงในทันทีที่พบเห็นเพลิงไหม้
2. ถ้าไม่สามารถดับเพลิงได้พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องแจ้งหัวหน้าหน่วยตามลำดับชั้นและ แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วน
3. ป้องกันไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ
4. บันทึกที่เกิดเหตุ ( วัน/และวัน เดือน ปี ) ไว้เป็นหลักฐาน
การดำเนินการของบริษัท

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ อยู่ปฏิบัติงานโดยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยรับข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ จากหน่วยงาน กับได้จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้ประจำบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรณีที่มีพนักงานขาด หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นใดตามหน่วยงานต่าง ๆ  

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-50 ปี
2. ต้องมีเอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา  เป็นต้น
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาใด ๆ มาก่อน
4.มีความรู้ชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า ยกเว้นบุคคลที่เคยเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร หรือได้รับความอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัยอย่างชำนาญ
5. ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติจากกรมตำรวจ
6. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ และไม่พิการทุพพลภาพ
7. มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
8. ต้องผ่านหลักสูตรอบรมของบริษัทฯ ก่อน

เครื่องแบบและอุปกรณ์

1. เสื้อ ร.ป.ภ. สีฟ้าอมเทา
2. กางเกงสีกรมท่า
        3. เสื้อยีดคอกลมสีขาว
4. สายนกหวีดพร้อมนกหวีด
        5. หมวกแก็ปกรมท่า
6. กุญแจมือพร้อมซอง
7. ไฟฉายพร้อมซอง
8. ลิ้วพร้อมซอง
9. เข็มขัดสนาม
10. เข็มขัดอ่อน
11. ถุงเท้า
12. รองเท้า
13. ชิดเท้า
14. เครื่องหมายอาร์ม

Copyright @ 2013  www.tts2554.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×